PROCEDURY – DOKUMENTY

Procedury stosowane podczas pandemii COVID 19 w Świetlicy Szkolnej – czytaj więcej…

 

Procedury zapewniające bezpieczny pobyt uczniów
w świetlicy szkolnej

 1. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.
 2. Przyjęcie dziecka do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów / wypełnieniu Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 3. Zgłoszenia dziecka do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie / w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 4. Karty zgłoszeń pobiera się u nauczycieli świetlicy oraz w sekretariacie szkoły.
  Wypełnione karty należy składać w świetlicy szkolnej.
 5. Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy.
 6. Dzieci zapisane do świetlicy przyprowadzone i obierane są przez rodziców
  / prawnych opiekunów /.
 7. Wychowankowie mogą być odbierani przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione ( zał. nr 1 ).
 8. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną wcześniej (w uzasadnionym, nagłym wypadku), musi ona posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów /, z aktualną datą. Jeżeli upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia, dzienniczek zostaje w dokumentacji świetlicy do następnego dnia. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy stanowi ( zał. nr 2a, 2b ).
 9. Rodzice / prawni opiekunowie / ponoszą prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
 10. W przypadku samodzielnego powrotu do domu, dziecko musi posiadać pisemne oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów / , którzy wyrażają zgodę na wyjście oraz poświadczają, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo
  ( zał. nr 3).
 11. Dziecko odbierane jest ze świetlicy po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy świetlicy.
 12. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia samodzielnego powrotu dziecka do domu.

 

III.   Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzic lub opiekun nie odebrali dziecka ze świetlicy do godz. 17.00.

 1. Rodzic powinien powiadomić nauczyciela świetlicy o możliwości spóźnienia, określić jego czas.
 2. Rodzic ma obowiązek upoważnić pisemnie osobę do odbioru dziecka ze świetlicy gdy:
 • wie, że się spóźni
 1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami / prawnymi opiekunami / dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. W sytuacjach gdy nauczyciel do godz. 17.30 nie może nawiązać kontaktu z rodzicami informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora szkoły.
 3. Jeśli wychowawca, pod opieką którego znajduje się dziecko, podejmie podejrzenie, że zgłaszający się po odbiór wychowanka jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu powinien odmówić wydania dziecka oraz poinformować innego opiekuna upoważnionego do odbioru ucznia. W przypadku nie pojawienia się opiekuna należy zastosować pkt. nr 5 procedury.
 4. Podczas zwalniania z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica / prawnego opiekuna / z czytelnym podpisem, datą. W piśmie powinna być wyrażona zgoda na wyjście ucznia, z podaniem zajęć dodatkowych, godzin oraz terminu ( zał. nr 4 ).
 5. Wychowawca świetlicy nie może zwolnić ucznia na dodatkowe zajęcia na podstawie informacji telefonicznej od rodzica / prawnego opiekuna /.
 6. Procedury postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia.
 7. Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy oraz rodziców.
 8. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, przypominając regulamin świetlicy. Sporządza notatkę w dzienniku.
 9. Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje wychowanków świetlicy, uczniów klas 1 – 3.
 10. Uczniowie klas 1 odprowadzani są na lekcje przez nauczyciela uczącego /nauczyciela przedmiotu.
 11. Uczniowie klas 2 odprowadzani są na lekcje ( do szatni ) przez nauczyciela świetlicy.
 12. Wychowankowie świetlicy klas 3 opuszczają świetlicę samodzielnie zgodnie z podziałem godzin.
 13. Po zakończonych lekcjach wychowawca / nauczyciel przedmiotu / zobowiązany jest do odprowadzenia dzieci z klas 1 – 2 do świetlicy.
 14. Do zabrania i odprowadzenia dzieci do świetlicy zobowiązane są również osoby prowadzące zajęcia dodatkowe oraz płatne.
 15. W przypadku zmiany godzin lekcji, zajęć dodatkowych, prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowanie nauczyciela świetlicy o zaistniałych zmianach.

VII.     Procedura postępowania w razie nagłego wypadku lub zachorowania wychowanka świetlicy.

 1. W razie wypadku / zachorowania wychowanka nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie z procedurami obowiązującymi w zespole w okresie pandemii.

Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do przekazania informacji na temat zaistniałego zdarzenia /  zachorowania wychowawcy przyjmującego opiekę nad grupą.