PROCEDURY

Procedury stosowane podczas pandemii COVID 19 w świetlicy szkolnej – kliknij…

Procedury zapewniające bezpieczny pobyt uczniów w świetlicy szkolnej – czytaj/pobierz…

 

Procedury zapewniające bezpieczny pobyt uczniów
w świetlicy szkolnej

 

 1. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.
 2. Przyjęcie dziecka do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów / wypełnieniu Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 3. Zgłoszenia dziecka do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie / w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 4. Karty zgłoszeń pobiera się u nauczycieli świetlicy oraz w sekretariacie szkoły.
  Wypełnione karty należy składać w świetlicy szkolnej.

II. Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy.

 1. Dzieci zapisane do świetlicy przyprowadzone i obierane są przez rodziców
  / prawnych opiekunów /.
 2. Wychowankowie mogą być odbierani przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione ( zał. nr 1 ).
 3. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną wcześniej (w uzasadnionym, nagłym wypadku), musi ona posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów /, z aktualną datą. Jeżeli upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia, dzienniczek zostaje w dokumentacji świetlicy do następnego dnia. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy stanowi ( zał. nr 2a, 2b ).
 4. Rodzice / prawni opiekunowie / ponoszą prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. W przypadku samodzielnego powrotu do domu, dziecko musi posiadać pisemne oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów / , którzy wyrażają zgodę na wyjście oraz poświadczają, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo
  ( zał. nr 3).
 6. Dziecko odbierane jest ze świetlicy po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy świetlicy.
 7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia samodzielnego powrotu dziecka do domu.

 

III.   Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzic lub opiekun nie odebrali dziecka ze świetlicy do godz. 17.00.

 

 1. Rodzic powinien powiadomić nauczyciela świetlicy o możliwości spóźnienia, określić jego czas.
 2. Rodzic ma obowiązek upoważnić pisemnie osobę do odbioru dziecka ze świetlicy gdy:
 • wie, że się spóźni

 

 1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami / prawnymi opiekunami / dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. W sytuacjach gdy nauczyciel do godz. 17.30 nie może nawiązać kontaktu z rodzicami informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora szkoły.
 3. Jeśli wychowawca, pod opieką którego znajduje się dziecko, podejmie podejrzenie, że zgłaszający się po odbiór wychowanka jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu powinien odmówić wydania dziecka oraz poinformować innego opiekuna upoważnionego do odbioru ucznia. W przypadku nie pojawienia się opiekuna należy zastosować pkt. nr 5 procedury.
 4. Podczas zwalniania z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica / prawnego opiekuna / z czytelnym podpisem, datą. W piśmie powinna być wyrażona zgoda na wyjście ucznia, z podaniem zajęć dodatkowych, godzin oraz terminu ( zał. nr 4 ).
 5. Wychowawca świetlicy nie może zwolnić ucznia na dodatkowe zajęcia na podstawie informacji telefonicznej od rodzica / prawnego opiekuna /.
 6. Procedury postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia.
 7. Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy oraz rodziców.
 8. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, przypominając regulamin świetlicy. Sporządza notatkę w dzienniku.

 

 1. Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje wychowanków świetlicy, uczniów klas 1 – 3.
 2. Uczniowie klas 1 odprowadzani są na lekcje przez nauczyciela uczącego /nauczyciela przedmiotu.
 3. Uczniowie klas 2 odprowadzani są na lekcje ( do szatni ) przez nauczyciela świetlicy.
 4. Wychowankowie świetlicy klas 3 opuszczają świetlicę samodzielnie zgodnie z podziałem godzin.
 5. Po zakończonych lekcjach wychowawca / nauczyciel przedmiotu / zobowiązany jest do odprowadzenia dzieci z klas 1 – 2 do świetlicy.
 6. Do zabrania i odprowadzenia dzieci do świetlicy zobowiązane są również osoby prowadzące zajęcia dodatkowe oraz płatne.
 7. W przypadku zmiany godzin lekcji, zajęć dodatkowych, prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowanie nauczyciela świetlicy o zaistniałych zmianach.

 

VII.     Procedura postępowania w razie nagłego wypadku lub zachorowania wychowanka świetlicy.

 1. W razie wypadku / zachorowania wychowanka nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie z procedurami obowiązującymi w zespole w okresie pandemii.

Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do przekazania informacji na temat zaistniałego zdarzenia /  zachorowania wychowawcy przyjmującego opiekę nad grupą.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do świetlicy przyjmuje się:

 • uczniów klas 1-3 w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych
 • w razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas 4-6
 • świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii, basenu oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych
 • opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez Dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne

I Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej:

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów, wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIA dziecka do świetlicy
 2. Zgłoszenia dziecka do świetlicy na kolejny rok szkolny powinni dokonać rodzice/prawni opiekunowie w terminie do 28.03 poprzedzający rok szkolny
 3. Rozpatrywanie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidywanym terminie, następuje do 01.09 aktualnego roku szkolnego
 4. KARTY ZGŁOSZEŃ pobiera się ze strony internetowej szkoły. Wypełnione karty należy składać w świetlicy szkolnej
 5. W przypadku dwumiesięcznej nieobecności uczeń na wniosek nauczyciela świetlicy może zostać skreślony z listy wychowanków po uprzedniej rozmowie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka

II Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy

 1. Dzieci zapisane do świetlicy przyprowadzane i odbierane są przez rodziców/prawnych opiekunów
 2. Wychowankowie mogą być odbierani przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/ prawnych opiekunów. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione (zał. nr 1)
 3. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną wcześniej, musi ona posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów, z aktualną datą. Jeżeli upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia, dzienniczek zostaje w dokumentacji świetlicy do następnego dnia. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy stanowi (zał nr 2a) (zał. nr 2b)
 4. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę osobę
 5. W przypadku samodzielnego powrotu do domu, dziecko musi posiadać pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów, którzy wyrażają zgodę na wyjście oraz deklarację, iż ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo (zał. nr 3)
 6. Dziecko odbierane jest ze świetlicy po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy świetlicy
 7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia samodzielnego powrotu dziecka do domu

III Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzic/ prawny opiekun nie odbierze dziecka ze świetlicy o godzinie 17:30

 1. O godzinie 17:30 nauczyciel wpisuje nazwisko dziecka do „Zeszytu spóźnień rodzica po odbiór dziecka”
 2. W szczególnych przypadkach rodzic powinien powiadomić nauczyciela świetlicy o możliwości spóźnienia, określić jego czas
 3. Rodzic ma obowiązek upoważnić pisemnie osobę do odbioru dziecka ze świetlicy gdy: wie że się spóźni, godziny jego pracy są dłuższe niż godziny pracy świetlicy
 4. W sytuacjach, gdy nauczyciel do godziny 17:30 nie może nawiązać kontaktu z rodzicami informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora szkoły
 5. Jeśli wychowawca, pod opieką którego znajduje się dziecko, podejmie podejrzenie, że zgłaszający się po odbiór wychowanka jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu powinien odmówić wydania dziecka oraz poinformować innego opiekuna upoważnionego do odbioru ucznia. W przypadku niepojawienia się opiekuna należy zastosować pkt nr 5 procedury

IV Procedura zwalniania dziecka z zajęć świetlicowych – procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwalniania ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać: przed lub po lekcjach

 1. Podczas zwalniania z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica/prawnego opiekuna z czytelnym podpisem, datą. W piśmie powinna być wyrażona zgoda na wyjście ucznia, z podaniem zajęć dodatkowych, godzin oraz terminu (zał. nr 4)
 2. Wychowawca świetlicy nie może zwolnić ucznia na podstawie informacji telefonicznej od rodzica/prawnego opiekuna

V Procedury postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez zezwolenia

 1. Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy oraz rodziców
 2. Przeprowadza rozmowę z uczniem, przypominając regulamin świetlicy
 3. Nauczyciel świetlicy sporządza notatkę w dzienniczku
 4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny

VI Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje wychowanków świetlicy, uczniów klas 1-3

 1. Uczniowie klas 1 odprowadzani są na lekcje (do szatni) przez nauczyciela świetlicy
 2. Wychowankowie świetlicy klas 2-3 opuszczają świetlicę samodzielnie, w wyznaczonym przez wychowawcę świetlicy czasie
 3. Po zakończonych lekcjach wychowawca/nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do odprowadzenia dzieci klas 1-2 do świetlicy
 4. Do zabrania i odprowadzenia dzieci do świetlicy zobowiązane są również osoby prowadzące zajęcia dodatkowe oraz płatne
 5. W przypadku zmiany godzin lekcji, zajęć dodatkowych, prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania nauczyciela świetlicy o zaistniałych zmianach